Smaad & Laster geseponeerd

om1Vandaag kwam het sepotbericht van het OM binnen. Onze aangifte van smaad en laster tegen de politie wordt niet vervolgd door de hoofdofficier v justitie te ‘s-Hertogenbosch.

Toch stemt het sepotbericht mij heel vrolijk. Er is geen sprake meer van juridische mambo-jambo waardoor vervolging niet zou kunnen of niet ontvankelijk zou zijn.

Deze keer klare taal door het OM:

Voor wat betreft de door u aangehaalde publicatie stel ik vast dat het daarbij gaat om een document dat is opgebouwd uit empirisch onderzoek, waarmee wordt beoogd de kennis omtrent OMG’s bij de politie en haar partners te vergroten.

Met betrekking tot de redactie van de publicatie ben ik van oordeel dat daarin naar inhoud en vorm geen onnodig grievende zinsneden zijn opgenomen, noch ook opzettelijk zaken worden aangehaald die in strijd zouden zijn met de waarheid.

Het doel van de publicatie is dan ook niet om te beledigen, maar om de kennis omtrent OMG’s bij de partners te vergroten.

Allereerst zijn daar de woorden “empirisch onderzoek“. Ik geef het toe, ik moest het ook even opzoeken: “Empirisch onderzoek beschrijft elke onderzoeksactiviteit die directe of indirecte waarnemingen gebruikt.” aldus WikepediA. M.a.w. wat men te melden heeft over ons is door waarneming onderzocht. Daar beginnen de leugens alweer te rollen. In andere documenten claimt de politie zelf dat er geen enkel onderzoek tegen de Veterans MC gaande is. Wat zitten ze dan te “waarnemen”?

Bart-NieuwenhuizenDan heeft de hoofdofficier Mr. A.J.A.M. Nieuwenhuizen het over “partners“. Wie zijn dan die “partners“? Je schrijft een document, maakt er een beeldige PDF van en vervolgens zet je die op de website www.politie.nl ter download, zonder enige vorm van beveiliging. We kunnen dus al snel concluderen dat het OM en de politie zelf niet weten wie hun partners zijn of de conclusie hebben getrokken dat alle burgers van de wereld hun partners zijn. Het is maar net hoe je het bekijkt.

Vervolgens stel je de pers op de hoogte waar dit document te vinden is zodat die er uit kunnen citeren.

Weet je wat? We zetten er nog even een disclaimer in: “Behoudens de door de wet gestelde uitzonderingen, alsmede behoudens voor zover in deze uitgave nadrukkelijk anders is aangegeven, mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Politie.“. Wel apart dat de gehele vaderlandse pers keer op keer met cijfers uit dit document op de proppen komt.

Tenslotte bekijken we nog even “onnodig grievend“: Hoe zou u het vinden als er mogen in de krant staat: “Dhr Uw Naam houdt zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit bezig. De UwStraat is een criminogene omgeving, waarin het makkelijk crimineel zaken doen is.“. Zouden we dat als “onnodig grievend” mogen aanduiden? Of niet?

Al met al is dit briefje van Bart Nieuwenhuizen een heleboel LARIEKOEK die het lezen eigenlijk nog niet waard is. Maar ja, we moeten een officieel sepot hebben om naar het gerechtshof te kunnen gaan.

Wij slaan dat mooie boek eens open:

om2Art. 261.1 WvS: “Hij die opzettelijk iemands eer of goede naam aanrandt, door telastlegging van een bepaald feit, met het kennelijke doel om daaraan ruchtbaarheid te geven, wordt, als schuldig aan smaad, gestraft …
Art. 261.2 WvS: “Indien dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht, wordt de dader, als schuldig aan smaadschrift, gestraft …”.
Art. 262.1 WvS: “Hij die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt, wetende dat het te last gelegde feit in strijd met de waarheid is, wordt, als schuldig aan laster, gestraft ”.

 • VRAAG: Is er sprake van “feiten telastlegging”?
 • ANTWOORD: … die zich met (zware en ondermijnende) criminaliteit bezighouden.
 • VRAAG: Wordt daar ruchtbaarheid aan gegeven?
 • ANTWOORD: www.politie.nl.
 • CONCLUSIE: Art. 261.1 WvS is van toepassing = SMAAD
 • VRAAG: Is dit geschiedt door middel van geschriften of afbeeldingen, verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen, of door geschriften waarvan de inhoud openlijk ten gehore wordt gebracht?
 • ANTWOORD: www.politie.nl.
 • CONCLUSIE: Art. 261.2 WvS is van toepassing = SMAADSCHRIFT
 • VRAAG: Weet de politie, of behoren ze te weten, of wij criminelen zijn?
 • ANTWOORD: Zij mogen in de justitiële documentatie kijken.
 • CONCLUSIE: Art. 262.1 WvS is van toepassing = LASTER

Ik ben benieuwd wat het Gerechtshof er van gaan vinden. Het beklag ex artikel 12 strafvordering is de deur uit!

Dit bericht is geplaatst in MotorClub's. Bookmark de permalink.